בשורות1 909 Members
בשורות

באקומט די לעצטע שמחות, באגלייט מיט בילדער.

גרופע:
t.me/Shidechm

וועבסייט: https://besoros.yiddish.news

איסטעגראם: instagram.com/Besoros

אלע אונזערע טשענעלס: @YiddisheNetwork

הערות און רעקלאמעס צום אדמין: @YiddisheNewsBot

0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Free Telegram Members!
Support